تبلیغات
آپلود عکس دامپزشکان ورودی87 دانشگاه زابل ورودی87:به قدرت پرواز بال هایمان ایمان داریم. همیشه با هم و در اوج دامپزشکان ورودی87 دانشگاه زابل
                                               به تو می اندیشم
 
 
همه می پرسند:
 
«چیست درزمزمه مبهم آب؟
 
«چیست درهمهمه دلكش برگ؟
 
Every body asks:
 
«What hides in the ambiguous murmuring of water?
 
«What hides in the attractive humming of leaves?
 
 
«چیست دربازی آن ابرسپید،
 
روی این آبی آرام بلند،
 
كه تورا می برد این گونه به ژرفای خیال؟
 
«What hides in the play of thet white cloud,
 
Above this calm lofty Blue,
 
Carring thou thus into the deep of fantasy?
 
 
«چیست درخلوت خاموش كبوترها؟
 
«چیست دركوشش بی حاصل موج؟
 
«What hides in the silent solitude of doves?
 
«What hides in the useless struggle of waves?
 
«چیست درخنده جام؟
 
كه توچندین ساعت
 
مات ومبهوت به آن می نگری؟»
 
«What hides in the smile of goblet?
 
That you are so astonished to gaze
 
For hours?»
 
-    نه به ابر،
 
نه به آب،
 
نه به برگ،
 
- Not of cloud,
 
Not of water,
 
Not of leaves,
 
نه به این آبی آرام بلند،
 
نه به این آتش سوزنده كه لغزیده به جام،
 
نه به این خلوت خاموش كبوترها؛
 
Not of this calm lofty Blue,
 
Not of this burning fire inside the goblet,
 
Not of this silent soiltude of doves;
 
من به این جمله نمی اندیشم!
 
Not of these do I think!
 
من مناجات درختان راهنگام سحر،
 
رقص عطرگل یخ رابا باد،
 
The tree silent praying at dawn,
 
The perfume of winter flowers dancing with wind,
 
نفس پاك شقایق رادرسینه كوه،
 
صحبت چلچله ها رابا صبح،
 
The poppy breathing purely within the bosom of mount,
 
The swallows talking with the morn,
 
نبض پاینده هستی را،درگندم زار،
 
گردش رنگ وطراوت رادرگونه گل،
 
Existence beating immortal in the wheat paddy,
 
Playing colour and freshness upon the cheeks of flower,
 
همه را می شنوم، می بینم!
 
All I see and hear!
 
من به این جمله می اندیشم!
 
به تومی اندیشم!
 
Not of these do I think!
 
Of you do I think!
 
ای سراپا همه خوبی،
 
تك وتنها به تومی اندیشم!
 
Of you – all over goodness,
 
Of you alone do I think!
 
همه وقت،
 
همه جا،
 
من به هرحال كه باشم به تومی اندیشم!
 
Every time,
 
Every place,
 
In whatever state, of you do I think!
 
توبدان این را
 
تنها توبدان
 
You Know this
 
Only you know this
 
توبیا،
 
توبمان با من تنها توبمان.
 
Come
 
Stay with me, stay you alone.
 
جای مهتاب به تاریكی شب ها توبتاب!
 
من فدای تو، به جای همه گل ها توبخند!
 
Shine upon dark nights for the moonlight!
 
Maybe I die to you but smile for every flowers!
 
اینك این من كه به پای تودرافتادم باز.
 
ریسمانی كن ازآن موی دراز،
 
Now that I have fallen upon your feet.
 
Make that long tress a piece of rope,
 
توبگیر!
 
توببند!
 
توبخواه!
 
Only you seize me!
 
Only you tie me!
 
Only you desire me!
 
پاسخ چلچله ها راتوبگو.
 
قصه ابرهوارا توبخوان!
 
Answer the swallows.
 
Narrate the tale of clouds!
 
توبمان با من، تنها توبمان!
 
دردل ساغرهستی توبجوش!
 
Stay with me, stay you alone!
 
Boil inside the heart of lifes goblet!
 
من، همین یك نفس ازجرعه جانم باقی است،
 
آخرین جرعه این جام تهی را توبنوش!
 
Only one drop of my life remains,
 
Drink up the last drop of this empty goblet!نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 9 شهریور 1390 توسط یلدا مهدوی | نظرات ()