تبلیغات
آپلود عکس دامپزشکان ورودی87 دانشگاه زابل ورودی87:به قدرت پرواز بال هایمان ایمان داریم. همیشه با هم و در اوج دامپزشکان ورودی87 دانشگاه زابل
شناخت کافی از ماهیت ارگانیسم های ایجاد کننده بیماری

O شرایط لازم برای بروز بیماری
O آشنایی با سنینی که بیشترین حساسیت میزبان به بروز بیماری وجود دارد
O اطلاع از راه های صحیح انتخاب داروی مناسب
O لزوم رعایت غلظت و دوره مصرف دارو
O آگاهی از تاثیر پذیری داروها از یکدیگر و از شرایط

نتایج مصرف نادرست دارو ها

l هزینه بیهودهl ظهور میکروارگانیسم های مقاوم به داروl عوارض مختلف ناشی از متابولیسم دارواهداف استفاده از داروها در صنعت پرورش طیور

l درمان بیماریهایی که با مصرف دارو بهبود یافته و یا از پیچیده شدن مشکلات ناشی از آن جلوگیری می شود .l پیشگیری از امراضی که ویژگیهای لازم جهت به کار بردن دارو با هدف پیشگیری را دارند .l تحریک رشداصول پیشگیری دارویی

l داروی مناسب

l میزان مناسب

l زمان مناسب

l مدت کافی

l به کارگیری سایر روش ها در پیشگیری از بیماریهاخصایص بیماریهای قابل پیشگیری دارویی

l بیماری به طور مکرر و مستمر در دوره های متوالی اتفاق افتاده باشد

l امکان پیش بینی قریب به یقین وقوع بیماری وجود داشته باشد

l توان بیماری در ایجاد خسارت

l مقدار خطری که بیماری ایجاد می کند

l عدم کارایی زیست درمان ها در پیشگیریمکانیسم های عمومی فعالیت داروهای ضد میکروب

l توقف ساخت دیواره سلولی

l آسیب به غشاء سولی

l جلوگیری از ساخت اسید نوکلئیک ( یا تخریب RNA/DNA )

l جلوگیری از ساخت پروتئینتوقف ساخت دیواره سلولی

l به ترکیبات پروتئینی اصلی دیواره سلولی متصل و در آن تجمع می یابند و باعث نقص در دیواره سلولی می شود .

l بیشترین تاثیر در ابتدای عفونت است .

l روی گرم مثبت ها موثرترند .

l معمولا باکتریوسید هستند .

l مانند پنی سیلین ها : پنی سیلین G، آمپی سیلین ، آموکسی سیلین

l مانند سفالوسپورین ها : سفالکسین ، سفوکسیتین ، سفتیوفورآسیب به غشاء سولی

l بر سطح میکروارگانیسم ها موثرند مانند شوینده ها

l عمل به صورت انقطاع چربی های دولایه ای غشاء است

l گرم منفی ها موثرترند

l معمولا باکتریوسید یا فانگیسید هستند

l مانند : پلی میکسین ها ( پلی میکسین B ) و آزول ها ( کتوکونازول)جلوگیری از ساخت اسید نوکلئیک ( یا تخریب RNA/DNA )

l با اتصال به آنزیم های مختلف باعث عدم ساخت اسید فولیک میشوند که در ایجاد اسید نوکلئیک لازم است .

l معمولا باکتریوسید هستند .

l مانند ریفامپین ، مترونیدازول ، سولفانامید ها ، تریمتوپریم

جلوگیری از ساخت پروتئین

l با اتصال دارو به ریبوزوم های باکتری فعالیت می کندl معمولا باکتریوسید هستندl مانند تتراسایکلین ها ، ماکرولیدها ، آمفنیکل ها و لینکوزامین هاگروه های اصلی داروهای موثر بر کلی باسیلوز یا مایکوپلاسموز یا هر دو

l آمینوگلیکوزید ها : نئومایسین و اسپکتینومایسین

l بتالاکتام ها : سفتیوفور

l فلوروکینولون ها : دایفلوکساسین ، انروفلوکساسین

l مهار کننده های فولات : سولفادیازین – تریمتوپریم

l ماکرولیدها : اریترومایسین ، تایلوزین

l پلی پپتیدها : کلستین

l تتراسایکلین ها : اکسی تتراسایکلین و داکسیسایکلین

l فومارات ها : تیامولین

نئومایسین :

- به دلیل جذب کم از دستگاه گوارش فاقد اثر سیستمیک است

- میتوان برای کنترل جمعیت E.coli در روده ها استفاده کرد

- در اسهال های کلی باسیلوزی موثر است

- در کنترل مایکوپلاسما نقشی ندارد

- دارو 5 روز پیش از کشتار باید قطع شود

اسپکتینومایسین :- همراه با لینکومایسین به نام لینکوسپکتین عرضه می شود- جهت پیشگیری و درمان مایکوپلاسموز- کلی باسیلوز ( مایکوپلاسموز پیچیده ) استفاده می شود .- ماکرولیدها ، کلرامفنیکل و فلورفنیکل با این دارو آنتاگونیستند

دایفلوکساسین :- بر اشریشیاکلی و مایکوپلاسما موثر است- یک روز قبل از کشتار باید قطع شود- کلر اضافی و یا پراکسید هیدروژن به آب اضافه نشود

انروفلوکساسین :- بر اشریشیاکلی و مایکوپلاسما موثر است- نه روز قبل از کشتار باید دارو قطع شود- کاتیون ها دو یا سه ظرفیتی مثل آهن و کلسیم در جذب دارو تداخل ایجاد میکند- با کلرامفنیکل ، تتراسایکلین ها و ماکرولیدها آنتاگونیست است

اکسی تترا سایکلین- به دو صورت محلول در آب و مخلوط در دان وجود دارد

- مصرف همزمان اکسی تتراسایکلین با کینولون ها ، پنی سیلین ، استرپتومایسین ، باسیتراسین ، نئومایسین ، اریترومایسین و جوش شیرین منع دارد

- با یون های کلسیم ، منیزیم ، سدیم ، و آهن ناسازگاری دارد

- می تواند انتخاب مناسبی برای نوبت دوم پیشگیری دارویی از کلی باسیلوز و مایکوپلاسموز باشد

عوامل درمانی با منشاء طبیعی

l دارا بودن منشاء طبیعی

l تمایل تولید کننده به استفاده از این مواد به جای داروهای شیمیایی

l شامل مواد معدنی (زئولیت ها) ، مواد آلی (اسیدهای ارگانیک،عصاره ها و اسانس ها) و بعضی باکتری ها و ویروسها و مخمرها و ...

l میکروارگانیسم های مفید : پروبیوتیک

l پروبیوتیک : حذف رقابتی میکروارگانیسم های بیماریزا از قسمت های مختلف دستگاه گوارش

PROBIOTICS

l زیست درمان ها از طرق مختلف می توانند از عفونت یا بیماری توسط میکروارگانیسم های بیماریزا در بدن میزبان جلوگیری نمایند

l محل استقرار : قسمت های مختلف دستگاه گوارش

l به عبارتی آنتاگونیست عوامل بیماریزا هستند

l پیش از مصرف باید نسبت به زنده بودن آنها مطمئن بود

l حفظ بقای آن در بدن ضروری است

l لاکتو باسیل ها قدیمی ترین و معروف ترین میکروب های به کار رفته در پروبیوتیک ها هستند

l لاکتو باسیلوس اسیدوفیلیس ، بولگاریس ، سلوبیوس ، لاکتیس

l استرپتوکوکوس اینترمدیوس ، ترموفیلیس ، لاکتیس

l بیفیدیوباکتریوم ترموفیلوم ، بیفیدیوم

l انتروکوکوس فاسیوم

l باسیلوس سوبتیلیس ، لیشنی فورمیس

l کاندیدا اپینوپسی ، ساکارومایسس بولارجی ، آسپرژیلوس نیگر ، آسپرژیلوس اریزا

PREBIOTICS

l فراورده حاوی مواد غیر قابل متابولیزه شدن یا با متابولیسم آهسته به حساب می آیند که از طرق مختلف موجب افزایش انتخابی رشد یک باکتری یا گروهی از باکتریهای خاص شده و یا موجب افزایش فعالیت های متابولیکی آن ها میشود

l بعضی پری بوتیک ها محصول بعضی از پروبیوتیک ها هستند

l لاکتوباسیل ها اسید لاکتیک لاکتولوز

l ماست ارزانترین ، در دسترس ترین و ساده ترین پری و پرو بیوتیک است . به دلیل داشتن استرپتوکوکوس ها و اسید لاکتیک

l اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه مانند اسید استیک ، پروپیونیک

باکتریوفاژها

l ویروسهای کوچکی هستند که به عنوان کنتل کننده طبیعی رشد باکتریهای هدف عمل میکند

l با حمله به باکتری و عبور از دیواره سلولی باعث مرگ باکتری می شوند

l نخستین بار در سال 1925 در مورد فاژهای سالمونلا پولوروم مورد توجه قرار گرفت

l در سالهای اخیرمدارکی مبنی بر فعالیت سرکوب کنندگی ایمنی از برخی از باکتریوفاژها به دست آمده است

مکانیسم های اثربخشی پروبیوتیک ها

نقش اصلی پروبیوتیک ها تامین میکروفلور مفید برای دستگاه گوارش استالف : تاثیرات آنتاگونیستی میکروفلور با ارگانیسم های بیماریزا ( شاید باعث تولید مواد ضد باکتریایی توسط میکروفلور شود )

ب : رقابت با عوامل بیماریزا برای مواد غذایی

ج : رقابت با ارگانیسم های بیماریزا بر سر چسبیدن به جایگاه های اتصال باکتری (مخاط دستگاه گوارش)

د : تاثیر بر کارایی سیستم ایمنی میزبان مخصوصا لاکتوباسیل ها

مکانیسم های اثربخشی پری بیوتیک ها

l به عنوان منبع غذایی برای بعضی پروبیوتیک ها

l نقش ممانعت کنندگی بر استقرار و فعالیت بعضی عوامل بیماریزا

l تغییر ph با افزایش اسیدیته دستگاه گوارشدکتر رضا رحیمی

 نوشته شده در تاریخ جمعه 16 اردیبهشت 1390 توسط یلدا مهدوی | نظرات ()